22 lipca 2013

Tytuł egzekucyjny SKOK

Fakty
19 lipca 2012 r. wpłynął do laski marszałkowskiej poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 695). Celem projektu było zwiększenie stabilności skok-ów oraz zasad gromadzenia i wykorzystywania informacji o nich. W toku prac legislacyjnych najpierw w sprawozdaniu podkomisji, a następnie w sprawozdaniu komisji  po pierwszym czytaniu pojawił się przepis w brzmieniu:

9 lipca 2013

Opłaty geodezyjne

25 czerwca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny, po rozpatrzeniu wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, wydał wyrok, sygn. K 30/12, w którym orzekł, że art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne jest niezgodny z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji. Orzekł również, że przepis ten traci moc obowiązującą z upływem dwunastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. Kontrolowany przepis jest upoważnieniem do ustalenia w rozporządzeniu wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne. Mało kto wie, że istnieją poważne argumenty prawne za tezą, że przepis ten pozostaje od dawna niewykonany. 

13 listopada 2012

Dlaczego biegłym obniżono wynagrodzeniaW "Rzeczpospolitej" z 14-11-2012 r. ukazał się mój artykuł pod powyższym tytułem. Poniżej podaję rozwinięcie argumentacji, dlaczego wynagrodzenie biegłego podlega rozliczeniu według nowej stawki wyłącznie jeśli biegłego wezwano do udziału w sprawie dopiero po 4 listopada.

9 grudnia 2011

Opłata (sądowa) od wniosku o obniżenie wysokości opłaty egzekucyjnej

Moim skromnym zdaniem, wniosek z art. 49 ust. 7 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Uksie) nie podlega opłacie. Tymczasem dominująca praktyka sądowa (na szczęście nie wszędzie) obłożyła go opłatą w wysokości 100 zł, analogicznie do skargi na czynności komornika, o czym można się przekonać z publikacji prasowych albo z doświadczenia własnego (czego nie życzę). Nie ma wątpliwości, że obciążenie dłużnika opłatą od takiego wniosku byłoby pożądane, ale obowiązujące przepisy nie dają ku temu podstaw.

20 maja 2011

Uzupełnienie opłaty od pozwu po przekazaniu sprawy z e-sądu do sądu właściwości ogólnej w związku ze sprzeciwem od nakazu zapłaty

W praktyce sądów polskich spotyka się przypadki żądania uzupełnienia przez powoda opłaty od pozwu przekazanego z e-sądu po złożeniu przez pozwanego sprzeciwu od nakazu zapłaty. Występują dwa warianty: albo wzywa się do uzupełnienia opłaty w terminie dwutygodniowym pod rygorem umorzenia postępowania (biorąc za podstawę art. 505[37] § 1 Kpc), albo wzywa się do uiszczenia dodatkowej opłaty w terminie tygodniowym pod rygorem zwrotu pozwu (na podstawie art. 130 § 1 i 2 Kpc). Dlaczego ta praktyka jest w obu wariantach nieprawidłowa?

2 kwietnia 2009

Termin wejścia w życie ustaw

W dniu 31 marca 2009 r. zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw trzy ustawy z 6 listopada 2008 r.:

21 czerwca 2008

"Wyciśnięcie" drobnych akcjonariuszy a uprawnienia osobiste przyznane indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi

Chciałbym nieśmiało zaproponować swoje stanowisko na temat dopuszczalności podjęcia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy uchwały o przymusowym wykupie akcji drobnych akcjonariuszy, którym przysługują osobiste uprawnienia przyznane imiennie w statucie. Innymi słowy chodzi o problem relacji art. 418 ksh z art. 415 § 3 tej ustawy. 

11 listopada 2007

Kiedy się przedawnia roszczenie o sprostowanie świadectwa pracy?

Po upływie 3 lat od dnia otrzymania świadectwa pracy (art. 291 § 1 kp w zw. z art. 97 § 2[1] kp). W dniu otrzymania świadectwa roszczenie staje się bowiem wymagalne. Warunek wyczerpania trybu reklamacyjnego u pracodawcy ma bowiem wyłącznie procesowy charakter (niedopuszczalność drogi sądowej). W prawie pracy przedawnieniu ulegają zarówno roszczenia majątkowe jak i niemajątkowe.

13 października 2007

Czy komitet wyborczy ma zdolność prawną?

Obecnie jest to uregulowane w art. 130 Kodeksu wyborczego. Poniższy tekst powstał w poprzednim stanie prawnym.

14 sierpnia 2007

I KZP 49/05, taka niby glosa

Uchwała I KZP 49/05 została podjęta 11 stycznia 2006 r. Poniżej przedstawiam próbę glosy do tego orzeczenia. O wiele lepszy tekst napisał Paweł Wiliński (OSP 2007/5 str. 331). Zamieszczony tutaj tekst różni się od tamtego, prócz jakości, także brakiem jednoznacznie wyrażonej oceny orzeczenia (choć dominuje w nim krytyka) oraz zwróceniem szczególnej uwagi na kwestię legalności (a nie tylko karalności) działań oskarżonego.


Rzecz niczyja jako dowód zbędny w postępowaniu

Brak jest w procedurze karnej przepisów dotyczących postępowania z dowodami rzeczowymi, które nie stanowią niczyjej własności, ale mają pewną wartość majątkową. Jeśli zaś zastosować pewne przepisy przez analogię, to rezultat takiej wykładni okazuje się nieefektywny i niesprawiedliwy.

4 sierpnia 2007

Prawo korporacyjne

Są trzy główne powody, dla których osoby spoza korporacji zawodowych mogą być zainteresowane prawem wewnętrznym tworzonym przez ich organy. Problemem jest to, że akty prawa korporacyjnego często bywają trudno dostępne.

26 lipca 2007

BTE a koszty przedsądowe

Czy bankowy tytuł egzekucyjny (b.t.e.) może obejmować także koszty przedsądowego dochodzenia roszczeń z czynności bankowej?
Uważam, że nie. Zgodnie z art. 786[2] § 1 kpc, w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności b.t.e., sąd bada m.in. czy „roszczenie objęte tytułem wynika z czynności bankowej dokonanej bezpośrednio z bankiem lub z zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z tej czynności”.